Symbol wtyczki i spoiny szczelinowej

By Guest

Symbol wskazuj ący na selektywne zbieranie zu żytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego. Zu żyte urz ądzenia elektryczne s ą surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzuca ć ich do pojemników na odpady domowe, poniewa ż zawieraj ą substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska!

Set the requested air flow and temperature with the air-flow control button 8 and the temperature-control button 9. As soon as the settings of a program have been changed, the symbol flashes in the left top of the display. Once the requested air flow and temperature are set, press the save button 10 until the symbol in the display goes out.